Haberler
Hakk�m�zda
     2006 Y�l�nda �stanbul Emin�n�'nde, M�s�r �ar��s� arkas�nda NAYCILAR G�M�� D�NYASI ad� ile kurulan firmam�z �nceleri sadece parakende & toptan g�m�� kaplama �r�nlerin sat���n� ger�ekle�tirirken, son y�llarda �eyizlik mutfak �r�nleri,banyo aksesuarlar�,hediyelik salon aksesuarlar� vb. ev gere�leri alan�nada a��rl�k vermi�tir.
 
     A�ustos 2016'da a�a��da belirtilen �stanbul Anadolu yakas�ndaki adresimize ta��nd�k.
 
     �� ahlak�, d�r�st, �al��ma kaliteli ve uygun �r�nleri h�zl� bir �ekilde m��teriye ula�t�rmak bizim �nceli�imizdir.

     M��terilerimizin yo�un iste�i do�rultusunda, geli�en teknoloji, internet kullan�m�n�n artmas� sebebiyle bir web sitesi a�mak zorunlulu�u hissettik.
 
     �nternet sitemizin sizin isteklerinize en iyi �ekilde cevap vermesi dile�iyle esen kal�n...
                                                                                
NAYCILAR �EY�Z ve Z�CCAC�YE - CEY�Z�NBURADA.COM
 
 
�leti�im Bilgilerimiz:

Firma Ad� :  NAYCILAR �EY�Z ve Z�CCAC�YE

Adres :  
ESATPA�A MAH.GENERAL TAHS�N YAZICI CAD.�ZT�RKLER SOK.NO: 1-3A/3 ATA�EH�R / �STANBUL

 Telefon :

Fax :
E-Mail : info@ceyizinburada.com

Ziyaret Bilgileri
  • Online : 1
  • Bugn :
  • Bu Ay : 738893
  • Genel Toplam : 10479695